Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach
Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.).
 
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia  z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia    25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. 
 
Egzekucja jest bezskuteczna,   jeżeli w  okresie  dwóch  miesięcy  przed  złożeniem  wniosku  o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych  i  bieżących zobowiązań alimentacyjnych. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż  dłużnik  mieszka  za  granicą, w  celu  potwierdzenia  bezskuteczności  egzekucji,  do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.
 
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 800 zł. 
Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2019 r. do 30 września  2020 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2018 r. Na dochód ten składają się następujące składniki:
Przychody   podlegające  opodatkowaniu   na  zasadach  ogólnych  na  podstawie  przepisów o  podatku  dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone  o  koszty uzyskania przychodu, należny   podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych,  składki   na   ubezpieczenia  społeczne niezaliczone  do  kosztów  uzyskania  przychodu  oraz  składki  na  ubezpieczenie zdrowotne,
dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  o  zryczałtowanym  podatku  dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
inne  dochody  nieopodatkowane  podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych  wyliczone  w  ustawie  o  funduszu alimentacyjnym (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci).
W  przypadku,  gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód  z  tego tytułu oblicza się na podstawie  liczby  hektarów  przeliczeniowych  znajdujących  się  w  jej  posiadaniu  w  roku kalendarzowym  poprzedzającym  okres  zasiłkowy.   W tym,  jeżeli  zmiana  powierzchni gospodarstwa  rolnego  miała  miejsce  w  trakcie miesiąca, nową powierzchnię gospodarstwa uwzględnia się od miesiąca następnego.  Miesięczna  wartość  dochodu   z  1 ha przeliczeniowego  została  określona  na  poziomie   1/12  dochodu  ogłaszanego  corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
 
Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
Świadczenia  z   FA  przysługują  w  kwocie  bieżąco  zasądzonych  alimentów, ale  nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gorzkowicach

ul. Szkolna 3,
97-350 Gorzkowice
tel: 44 681-80-26
e-mail: osrodek@ops.gorzkowice.pl

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny