Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 808 z późn. zm.).

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia   z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w  okresie  dwóch  miesięcy  przed  złożeniem  wniosku  o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i  bieżących zobowiązań alimentacyjnych. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż  dłużnik  mieszka  za  granicą, w  celu  potwierdzenia  bezskuteczności  egzekucji,  do wniosku  o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 900 zł.  Z kolei w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy w/w kwotę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługującego  danej  osobie  uprawnionej  w  okresie świadczeniowym,  na  który  jest  ustalane  prawo  do  tego  świadczenia,  świadczenie  z  funduszu alimentacyjnego  przysługuje  w  wysokości  różnicy  między  kwotą  świadczenia  z  funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej  a  kwotą, o  którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Natomiast jeżeli wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona w/w sposób będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie będzie przysługiwało.
Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2020 r. do 30 września  2021 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny  w  2019 r.

Na dochód ten składają się następujące składniki:

  • Przychody   podlegające  opodatkowaniu   na  zasadach  ogólnych  na  podstawie  przepisów o  podatku  dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone  o  koszty uzyskania przychodu, należny   podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych,  składki   na   ubezpieczenia  społeczne niezaliczone  do  kosztów  uzyskania  przychodu  oraz  składki  na  ubezpieczenie zdrowotne,
  • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  o  zryczałtowanym  podatku  dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • inne  dochody  nieopodatkowane  podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych  wyliczone w  ustawie  o  funduszu alimentacyjnym (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci).
  • W  przypadku,  gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód  z  tego tytułu oblicza się na podstawie  liczby  hektarów  przeliczeniowych  znajdujących  się  w  jej  posiadaniu  w  roku kalendarzowym  poprzedzającym  okres  zasiłkowy. W tym,  jeżeli  zmiana  powierzchni gospodarstwa  rolnego  miała  miejsce  w  trakcie miesiąca, nową powierzchnię gospodarstwa uwzględnia się od miesiąca następnego.  Miesięczna  wartość  dochodu   z  1 ha przeliczeniowego  została  określona  na  poziomie   1/12  dochodu  ogłaszanego  corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia  z   FA  przysługują  w  kwocie  bieżąco  zasądzonych  alimentów, ale  nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

 

 

 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gorzkowicach

ul. Szkolna 3,
97-350 Gorzkowice
tel: 44 681-80-26
e-mail: osrodek@ops.gorzkowice.pl

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Herb Gminy Gorzkowice