Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach

Ostatnie dni na wniosek o dodatek węglowy oraz dodatek na inne źródła ciepła - termin złożenia dokumentów do 30 listopada

Utworzono dnia 29.11.2022

Dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel

Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy.

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

  • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Od 3 listopada br. obowiązuje ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U., poz. 2236), czyli tzw. ustawa węglowa, która zmieniła zasady przyznawania dodatku węglowego gospodarstwom domowym z jednym adresem. 

W myśl znowelizowanych ustawą węglową przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i do 30 listopada br. nie jest możliwe ustalenie dla nich odrębnego adresu, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie.

Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Trzeba mieć również na uwadze, że w takiej sytuacji dodatek może zostać przyznany w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (z którego sporządzana jest notatka służbowa). Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu potwierdzenia, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny i w lokalach tych prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania uprawnia do przyznania dodatku węglowego. Tu należy wskazać, że jeżeli wykorzystywane źródło ogrzewania nie było wcześniej zgłoszone do CEEB, to gmina dokonuje jego wpisania do tej bazy z urzędu – bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji przez zarządcę/właściciela budynku.

Należy jednocześnie pamiętać, że nie można przyznać kilku dodatków węglowych dla wielu gospodarstw domowych mieszkających w jednym lokalu mieszkalnym. Tu warto wskazać, że dodatek ma służyć wsparciu rodzin – oddzielnych gospodarstw, które samodzielnie zaspokajają swoje potrzeby. O takiej samodzielności nie może być mowy w przypadku współistnienia w jednym lokalu wielu (czasami sztucznie podzielonych) gospodarstw domowych.

UWAGA!!!

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która weszła w życie w dniu 3 listopada 2022 roku wprowadziła również możliwość złożenia ponownego wniosku o przyznanie dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, których wcześniejszy wniosek został załatwiony odmownie lub pozostawiony bez rozpoznania.   Gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dokonywany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

PRZYPOMNIENIE

Terminy i zasady składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o wypłatę dodatku węglowego:

Wzór wniosku jest jednolity dla wszystkich gmin – jest on dostępny w urzędach gmin. Wzór wniosku w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Dodatek węglowy

Wybrane pytania i odpowiedzi

Wnioskodawca wystąpił o wypłatę dodatku węglowego dla adresu, pod którym funkcjonuje już inne gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek węglowy. Czy taki wnioskodawca powinien wykazać, że podjęte zostały kroki mające na celu nadanie odrębnego adresu miejsca zamieszkania?

Znowelizowane przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach. Wnioskodawca składający wniosek o wypłatę dodatku węglowego powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą podjęcie kroków formalnych, prowadzących do wydzielenia odrębnego adresu, np. zaświadczenie o samodzielności lokalu lub kopię złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, czy też kopię wniosku o nadanie numeru porządkowego. Dopiero po przedstawieniu takiej dokumentacji, organ rozpatrujący wniosek powinien podjąć kolejne kroki (przeprowadzić wywiad środowiskowy).
Czy przyznanie dodatku węglowego wymaga wydania decyzji?

Nie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której o dodatek węglowy wnioskuje członek gospodarstwa domowego, które nie dokonało wydzielenia adresu (pod jednym adresem zamieszkania znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny i w lokalach tych prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania uprawnia do przyznania dodatku węglowego). Dodatek może być przyznany, tylko gdy podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu. Przyznanie następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, (z którego sporządzana jest notatka służbowa). Decyzję administracyjną gmina wydaje także, gdy posiada informację wskazującą na to, że osoba nie złożyła wniosku o dodatek węglowy a spełnia warunki jego przyznania po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Jak ustawa o dodatku węglowym definiuje gospodarstwo domowe jednoosobowe?

Ustawa o dodatku węglowym mówi, że gospodarstwo domowe jednoosobowe to osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych, bo nie będzie wówczas spełniony warunek samotnego zamieszkiwania.

Wiele gospodarstw domowych w jednym budynku/lokalu

Czy nadal obowiązuje zasada jeden adres, jeden dodatek?

Tak. Niezmiennie obowiązuje reguła, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się jedno gospodarstwo domowe. Zatem, na jeden adres zamieszkania przysługuje jeden dodatek węglowy. W przypadku złożenia kilku wniosków na jeden adres zamieszkania, gmina ustala, który wnioskodawca złożył wniosek jako pierwszy. Gmina może też zwrócić się do wnioskodawców o złożenie  dodatkowego oświadczenia.

Czy są dopuszczalne wyjątki od powyższej reguły?

Tak.

Co zatem w sytuacjach, gdy np. na jednej posesji znajdują się dwa domy mieszkalne pod jednym numerem lub odrębne lokale znajdujące się w budynku wielolokalowym nie mają ustalonych osobnych numerów?

Gospodarstwa domowe, które nie dokonały wydzielenia adresu, również będą mogły wnioskować o wypłatę dodatku węglowego. Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków kilku gospodarstwom domowym, jeżeli do 30 listopada br. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania w wyniku przyczyn obiektywnych (np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie). Dodatek może być przyznany, tylko gdy podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu. Przyznanie następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, (z którego sporządzana jest notatka służbowa). Wywiad środowiskowy potwierdza, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny i w lokalach tych prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania (osobne lub wspólne) uprawnia do przyznania dodatku węglowego.

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

Materiały:

Poradnik dodatek węglowy (aktualizacja_nowela_październik_2022)

Q&A Poradnik_dodatek węgowy

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gorzkowicach

ul. Szkolna 3,
97-350 Gorzkowice
tel: 44 681-80-26
e-mail: osrodek@ops.gorzkowice.pl

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Herb Gminy Gorzkowice

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 19

W poprzednim tygodniu: 47

W tym miesiącu: 129

W poprzednim miesiącu: 226

Wszystkich: 19141