Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach

AKTUALNOŚCI, strona 2:

MIJA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DODATEK ELEKTRYCZNY

Utworzono dnia 31.01.2023

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wysokość dodatku elektrycznego wynosi:

 • 1000 złotych

 • 1500 złotych – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

W celu ubiegania się o podwyższoną kwotę dodatku elektrycznego do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (FOTOWOLTAIKA), dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku otrzymania dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych na pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, olej opałowy.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzkowicach ul. Szkolna 3 do dnia 1 lutego 2022r.

Dodatek gazowy. Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

Utworzono dnia 31.01.2023

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023r.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,

 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB do dnia 21 grudnia 2022r. albo po tym dniu w przypadku zgłoszenia nowego źródła ogrzewania,

 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r.

Jak otrzymać dodatek do gazu:

 • o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023

 • wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania.

 • wniosek składa odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku

 • do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty

 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

  Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach ul. Szkolna 3

WNIOSEK

czytaj dalej na temat: Dodatek gazowy. Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

Dodatek elektryczny

Utworzono dnia 17.01.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach informuje, iż można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ,,,,,

czytaj dalej na temat: Dodatek elektryczny

Ostatnie dni na wniosek o dodatek węglowy oraz dodatek na inne źródła ciepła - termin złożenia dokumentów do 30 listopada

Utworzono dnia 29.11.2022

Dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel

Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy.

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

 • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
czytaj dalej na temat: Ostatnie dni na wniosek o dodatek węglowy oraz dodatek na inne źródła ciepła - termin złożenia dokumentów do 30 listopada

Informacja

Utworzono dnia 18.11.2022

W 2023 r. można skorzystać z 3000 kWh tańszego prądu. Warunkiem jest posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz złożenie oświadczenia zakładowi energetycznemu o byciu osobą uprawnioną.

Zamrożenie cen prądu w 2023 r. w ramach limitów wprowadza Ustawa z dnia 7 października 2022 r. szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznejktóra weszła w życie w dniu 18.10.2022 r....

czytaj dalej na temat: Informacja

Ważna informacja

Utworzono dnia 19.09.2022

Na podstawie art. 36 w zawiązku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że wnioski o przyznanie dodatku węglowego zostaną rozpatrzone w terminie do upływu 60 dni od daty złożenia wniosku. Nie załatwienie sprawy w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania jest niezależne od organu, a wynika z trwającej nadal procedury legislacyjnej zmierzającej do uchwalenia zmian w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692) oraz z powodu braku środków na realizację wypłat dodatku węglowego.

czytaj dalej na temat: Ważna informacja

Komunikat GINB w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach

Utworzono dnia 31.08.2022

Szanowni Państwo,

prosimy o przypominanie obywatelom, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, podczas której będą również weryfikowane źródła ciepła.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

czytaj dalej na temat: Komunikat GINB w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach

Dodatek węglowy

Utworzono dnia 18.08.2022

Dodatek węglowy to nowe świadczenie w wysokości 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1.osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2.osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Wnioski można składać :

1.elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP na adres skrytki: /590748900/SkrytkaESP

2.papierowo: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzkowicach ul. Szkolna 3

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r. Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego oraz deklaracja RODO w załączniku poniżej:

- Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

- Klauzula informacyjna

czytaj dalej na temat: Dodatek węglowy

BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGA

Utworzono dnia 10.03.2022

Informujemy, że w ramach Punktu Konsultacyjnego Urzędu Gminy Gorzkowice, w dniu 18 marca 2022 r. (piątek) w godz. 8:00 - 12:00, w siedzibie urzędu odbędzie się dyżur psychologa.

Zapisy przyjmuje Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Pani Wioletta Mielczarek  tel. 604 - 539 - 474.

czytaj dalej na temat: BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGA
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gorzkowicach

ul. Szkolna 3,
97-350 Gorzkowice
tel: 44 681-80-26
e-mail: osrodek@ops.gorzkowice.pl

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Herb Gminy Gorzkowice

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 68

W poprzednim tygodniu: 70

W tym miesiącu: 20

W poprzednim miesiącu: 313

Wszystkich: 18271